Adatvédelem

 • adatvédelmi jogi tanácsadás
 • adatvédelmi audit
 • adatvédelmi tájékoztató elkészítése
 • adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés
 • adatvédelmi állásfoglalás beszerzése
 • munkahelyi adatvédelem

Családjog

 • magyar és nemzetközi családjogi ügyek
 • házastársi és élettársi vagyonjogi szerződések készítése
 • közös megegyezés előkészítése és lebonyolítása
 • peren kívüli megállapodások elősegítése
 • családjogi mediáció
 • házassági perekben képviselet ellátása
 • élettársi viszonyok szerződéses szabályozása
 • egyéb családjogi tanácsadás és képviselet

Elektronikus kereskedelem

Tárhely szolgáltatóknak, portál üzemeltetőknek, elektronikus hirdetőknek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, szerződések készítése.

 • adatvédelem az Interneten
 • elektronikus hirdetés joga,
 • domain jogi ügyek (regisztráció, használat, bitorlás, átruházás)
 • Internetes szolgáltatások szerződéses környezetének kialakítása,
 • Általános Szerződési Feltételek,
 • Adatvédelmi Szabályzatok kidolgozása,
 • Weboldalakkal kapcsolatos jogok és jogviták

Fogyasztóvédelem

 • fogyasztóvédelmi jellegű ügyek
 • fogyasztói tájékoztatók készítése
 • fogyasztóvédelmi tanácsadás
 • fogyasztói jogok képviselete
 • fogyasztóvédelmi eljárások

Ingatlan jog

 • Ingatlan fejlesztési szerződések
 • ingatlan tulajdonjog átruházási szerződések (adásvétel, csere, ajándékozás)
 • lakás, iroda és üzlet bérleti és használati szerződések,
 • ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések (jelzálog)
 • társasházi jog
 • elbirtoklás, ráépítés
 • telekmegosztás, telekalakítás
 • közös tulajdon megszüntetése
 • képviselet a földhivatali eljárások során
 • ingatlanjogi tanácsadás
 • ingatlan-beruházási szerződések,
 • beruházási hitel felvételével kapcsolatos ügyek,
 • építéshatósági eljárásban való jogi képviselet,
 • építési hatóság által hozott határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos eljárások,
 • építési ügyekben szakértői vélemények bekérése, szakértővel való egyeztetés

Konfliktuskezelés

“Egy problémát nem lehet ugyanazzal a gondolkodással megoldani, amivel azt létrehoztuk”.

Albert Einstein fenti szavai nagyon fontosak a kialakult problémák és konfliktusok kezelésben.
Ügyfeleinkkel való konzultációink, valamint a konfliktusok megoldására irányuló egyeztetéseink során mindig igyekszünk egy olyan látásmódot képviselni, amely a kialakult helyzetet más módon, új oldalról láttatja és így az abban szereplőket eddigi helyzetükből elmozdítva a gyors megoldás felé tereli.
Mivel az ügyvédi munka mellett mediációs és választottbírói területen is sok éves gyakorlattal rendelkezünk, így több oldalról látunk rá a konfliktusokra, ami szintén a gyors megoldást segíti elő.

Hitvallásunk – We can work it out!

Nemzetközi magánjog

 • határon átnyúló jogügyletek
 • több országot érintő munkajogi kérdések
 • nemzetközi családjogi ügyek
 • nemzetközi öröklés
 • külföldi ítélet végrehajtása
 • külföldi jog hatálya alatt kötött szerződések magyar bíróság előtt

Mediáció

A mediáció a felek közötti vitás ügyek kölcsönös megelégedettséggel járó elintézésének eszköze. A mediátor a felek közötti vitarendezés során semleges harmadik félként közvetít két fél között. A mediáció bírósági eljárás nélkül vezet megegyezésre, és mindezzel együtt képes minden olyan kérdést rendezni, amit peres eljárás esetén a bíróság ítéletében szabályoz. A mediációs eljárás során a felek a mediátor személyében olyan semleges, különlegesen képzett szakembert vonnak be a tárgyalásba, aki a megállapodás irányába tartó tárgyalásos folyamat vezetésért, fenntartásáért felelős.

A mediációval

 • elkerülhetők vagy befejezhetők az elhúzódó és költséges bírósági eljárások,
 • megelőzhetők vagy gyorsan lezárhatók az előre látható vagy kezdődő viták,
 • a bírósági ítéletnél jobb, gyorsabb és olcsóbb megoldással térhetnek haza a felek.

Munkajog

 • munkaszerződések,
 • nyereségérdekeltségi megállapodások,
 • munkaügyi perek,
 • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos iratok elkészítése,
 • interim management ügyek,
 • társaságok munkaszervezetének kialakításával kapcsolatos tanácsadás,
 • munkaviszony és megbízási jogviszony elhatárolása,
 • munkajogi audit
 • munkaügyi ellenőrzés
 • diszkriminációs ügyek

Öröklésjog

 • magyar és nemzetközi öröklésjogi ügyek
 • öröklésjogi tanácsadás
 • végrendeletek készítése
 • öröklésjogi szerződések, egyéb megállapodások készítése
 • hagyatéki eljárásban történő képviselet
 • öröklésjogi jogviták rendezése

Szellemi alkotások joga

 • szerzői jogok megszerzésére, felhasználására vonatkozó megállapodások,
 • szerzői jogsértések esetén a szerzői jogok érvényesítése,
 • Internetes szerzői jogi kérdések
 • védjegyjog, védjegyoltalom
 • önkéntes műnyilvántartásba vétel

Társasági jog

 • társaságok alapítása
 • társasági szerződés módosítása
 • társasági átalakulások, átszervezések
 • szétválások – egyesülések
 • szindikátusi szerződések
 • tagváltozás, átruházás, jogutódlás
 • törvényességi felügyeleti eljárások
 • belső szabályzatok
 • cégek törvényes működésének biztosítása

Üzleti szerződések joga

A szerződések elkészítésénél elsődleges cél, hogy az abban foglaltak a felek céljait, szándékát a leghívebben tükrözzék, a szolgáltatások és az azok elmaradásához fűződő jogkövetkezmények leírása pontos, logikus és jól átlátható legyen.

Ügyvédi irodánk megállapodás megkötését megelőző tárgyalások során, majd a megállapodást rögzítő szerződés aláírását követően az üzleti kapcsolat fennállása alatt is magas szintű szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, az általunk készített szerződések jól felépítettek, körültekintően kidolgozottak és természetesen megfelelnek az aktuális jogi követelményeknek, így biztosítva az ügylet jogi szempontból történő zavartalan lefolyását.

Vállaljuk többek között szolgáltatási, megbízási, vállalkozási, kereskedelmi ügynöki, szállítási, fuvarozási és szállítmányozási, licence és franchise szerződések, valamint együttműködési megállapodások, szindikátusi szerződések és egyéb kereskedelmi szerződések elkészítését, véleményezését és módosítását.